Salsbetingelsar

Generelt

Dei angitte vilkår regulerar kundens bruk av varer og tjenestar levert av Vestbrygg AS. Desse vilkår gjeld for alt salg så lenge ikkje noko anna er skriftleg avtalt partane i mellom.

Med forbrukarkjøp meinast salg av vare til forbrukar som ikkje hovudsakeleg handlar som ledd i næringsvirksomheit, og når selgaren opptrår i næringsvirksomheit med salg av varer over internett.

Salg til forbrukar er blant anna regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven. 

Partane

Selgar:

Firmanavn: Vestbrygg AS 
Kontaktadresse: Eikeveien 1, 5063 Bergen
E-post: post@vestbrygg.no
Telefon: 55281010
Organisasjonsnr.: 912 105 954 MVA

Kjøpar:

er den person som foretar bestillinga.

Prisar

Prisane som er oppgitt i nettbutikken, inkluderar meirverdiavgift om ikkje kjøper velger å vise prisar utan mva. Opplysningar om dei totale kostnadane kjøparen skal betale, inklusive alle avgifter (meirverdiavgift, toll, og lignande) og leveringskostnadar (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje m.v.) samt spesifisering av dei enkelte elementa i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveransar til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selgast uten tillegg av meirverdiavgift.)
Nettsida oppdaterast dagleg, hvilket sørger for at prisar alltid er aktuelle. Selgar reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå grunna tekniske feil.
Dersom eit produkt ikkje kan leverast innen 30 dagar forbeholder vi oss retten til å slette varelinja fra ordren, eller kansellere ordren.

Rabattar

Det er den til ein kvar tid høgste rabatt på produktet som gjelder. Det betyr at rabattar ikkje kan kombinerast med kvarandre. Dette gjeld alle former for rabattar, tilbod, kampanjar eller lignande. Prisar håndterast automatisk av nettbutikken.

Rabattkodar er aktive i eit gitt tidsrom, og vil ikkje være gyldige utover dette. 
Norbrygg-rabatt gjeld dei fleste produkt, med unntak av f.eks. bryggemaskiner. Gyldighet står på medlemskort.

Avtaleinngåelse

Avtala er bindande for begge partar når kjøparens bestilling er mottatt av selgaren. Ein part er likevel ikkje bunden av avtala dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbodet fra selgaren, i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller i kjøparens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett ein slik feil. 

Ordrebekreftelse

Du mottar ein ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefalast at kjøpar kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillinga med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikkje samsvar mellom bestillinga og ordrebekreftelsen, bør kjøparen ta kontakt med selgar så snart som mogeleg.

Forsendelse

Alle leveringar skjer med Posten eller Postnord. Det er kjøpars ansvar å sørge for at den adressa som blir oppgitt ved bestillinga er korrekt. 

Leveringstida er normalt 1-3 arbeidsdagar (kvardagar), avhengig av tid på døgnet bestillinga blir gjort, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Alle bestillingar, der ikkje anna er avtalt, sendast som "Pakke i postkassen" eller "Servicepakke" som hentast på ditt lokale postkontor.

Vi sender ut ein e-post ved utsending, der vi angir ditt sporingsnummer, som gjer at du kan spore pakken på www.posten.no. Dette gjeld ikkje brevpost.

Dersom varen blir skada ved levering skal dette snarast meldast til selgar og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir ein fullstendig beskjed til oss om eventuelle skadar som er oppstått. Ser du at emballasjen er skada ved utleveringstidspunktet, skal du også melde dette direkte til den som kvitterer ut pakken på utleveringsstaden.

For uavhentede pakkar / brev som sendast i retur (ikkje blir løst ut) kan kunde få tilbud om å få den sendt på nytt, mot betaling av nye fraktkostnader tilsvarende original fraktpris.
Ved ønske om kansellering blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt servicehonorar pålydende 250kr eks.mva. 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selgar, er ansvarleg for betaling av dei ytelsar selgar eller selgars samarbeidspartnarar leverar i henhold til nærværande vilkår. 

Ansvaret omfattar også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommandes bruk, så fremt det ikkje kan påvisast at uvedkommandes bruk er muliggjort gjennom uaktsomheit frå selgars side. 

Angrerett

Kjøpar kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelsar. Angrerett innebærer at kjøpar uten grunn kan returnere vara til selgar sjølv om det ikkje er mangel ved den, og sjølv om den ikkje er levert. Kjøpar må gje selgar melding om bruk av angreretten innan 14 dagar etter at varen, opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Meldinga fra kjøpar til selgar om bruk av angrerett bør av bevishensyn være skriftleg (angrerettsskjema, e-post, eller brev), og den må inneholde opplysningar om korleis kjøperen vil returnere varen til selgar.

Kjøpar skal utan unødig opphold, og seinast 14 dagar frå melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dei til selgar dersom selgar ikkje har tilbudt seg å hente varene.

Kjøpar må bære kostnadane ved å returnere varene dersom angreretten brukes.
Varene sendast tilbake i originalemballasjen der dette er mulig. 

Angrerettloven gjeld kun ved forbrukarkjøp. Angreretten kan derfor ikkje benyttast av firma eller andre som har handla som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 1). 

Reklamasjon

Dersom det foreligger ein mangel ved varen, må kjøpar innan rimeleg tid gi selgar melding om dette. Før feil meldast til selgar, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Reklamasjon må skje seinast to år etter at kjøpar overtok varen. Dersom varen eller deler av den er meint å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Selgar skal snarast mogeleg iverksette tiltak for å rette på mangelen. Dersom kunden på eige initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selgar, betalar ikkje selgar desse utgiftene.

Ved salg til bedrifter/næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn det som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom anna ikkje er avtalt, selges produktene med 12 månaders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Taushetsplikt / Personvern

Alle kundeopplysningar håndterast med stor diskresjon og kjem under ingen vilkår til å bli gitt vidare til utenforståande.

Cookies

Vi brukar informasjonskapslar (cookies) i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Ved at du fortsetter å bruke Vestbrygg.no, forutsetter vi at du samtykkjer til dette.

Les meir om Personvern her.